Societatea BLAXY PREMIUM RESORT & HOTEL S.A. cod unic de înregistrare: 32927502 Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei Blaxy Premium Resort & Hotel SA Nr. ieşire: 7196

1.Date privind dosarul: Număr dosar 34261/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă

2.Arhiva/registratura instanţei: Slaiul Independenţei, nr.319L, clădirea B – Sema Park, sect 6, Fax: 021-313.28.02

3.Debitor: Blaxy Premium Resort & Hotel SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul social în Municipiul Bucureşti, str. Braţului, nr.20, Corp 1, Bucureşti, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, având număr de Ordine în registrul Comerţului J40/6480/2017 şi Cod Unic de Înregistrare 32827502,

4.Creditor: Listă Anexă

5.Administrator judiciar: CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având cod de înregistrare fiscală RO 26171764, tel. 021 3266.014, e-mail: bucuresti@citr.ro.

6.Subscrisa, CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având cod de înregistrare fiscală RO 26171764, e-mail: bucuresti@citr.ro, fax: 0213.266.013, desemnată în calitate de administrator judiciar provizoriu al societăţii Blaxy Premium Resort & Hotel SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul social în Municipiul Bucureşti, str. Braţului, nr.20, Corp 1, Bucureşti, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, având număr de Ordine în registrul Comerţului J40/6480/2017 şi Cod Unic de Înregistrare 32827502, prin Încheierea pronunţată în data de 22.10.2018, în dosarul nr. 34261/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, în temeiul prevederilor art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva societăţii debitoare Blaxy Premium Resort & Hotel SA prin încheierea civilă pronunţată la data de 22 octombrie 2018, în dosarul nr. 34261/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, şi fixarea următoarelor termene limită: Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii – 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii societăţii debitoare Blaxy Premium Resort & Hotel SA – 06.12.2018. Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor – 27.12.2018. Termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 10.01.2018.

8.Prima adunare generală a creditorilor: Cu privire la data întrunirii Adunării creditorilor, administratorul judiciar urmează a solicita judecătorului-sindic aprobarea modificării întrunirii acesteia, motivat de faptul că data iniţial stabilită de 31.12.2018 este zi nelucrătoare. Noua dată a întrunirii Adunării creditorilor va fi adusă la cunoştinţă acestora prin publicarea convocatorului în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

9.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102 coroborate cu dispoziţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele de constituire de cauze de preferinţă, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul cauzei nr. 34261/3/2018 sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă la adresa Bucureşti, str. Gara Herăstrău nr.4, Green Court et.3, sector 2. Se recomandă comunicarea celui de al doilea exemplar şi la sediul administratorului judiciar, deoarece este posibil ca, din cauza numărului mare de dosare aflate pe rolul Tribunalului Bucureşti, administratorul judiciar să nu intre în timp util în posesia tuturor declaraţiilor de creanţă. În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii se va depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data de 22.10.2018, fiind aplicabile dispoziţiile art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti. Cererea va fi însoţită de dovada, în original, a plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informaţii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanţei secţiunea informaţii de interes public”. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege (art. 114 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). Subscrisa, în temeiul regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenţei şi a dispoziţiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor cu caracter personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplinii atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei şi în măsura necesităţii. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvenţă. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro.

Cu deosebită consideraţie, Bucureşti

CITR Filiala Bucureşti SPRL
practician în insolvenţă Oana Munteanu